Poučení pro klienty

Provozovatel webu Kartarkyplus.cz a věštecké telefonní linky s číslem 906 420 300 (na Slovensku s číslem 0900699234) je zprostředkovatelem věšteckých služeb, které poskytují kartářky a věštci uvedení na webu a odpovídající na telefonní lince.

 • Klient bere na vědomí, že za poskytnutou věšteckou službu provozovatel nebere zodpovědnost. Služba je poskytnuta kartářkami a věštci v dobré víře.
 • Klient sám o své vůli rozhoduje o tom, zda se bude nebo nebude řídit výkladem karet, klient bere zodpovědnost za své rozhodnutí a jednání, ať už je nebo není v souladu s výkladem karet a poskytnutými službami.
 • Služba výklad karet po telefonu je určena osobám starším 18 let.

Služba je zpoplatněna sazbou 42 Kč/min. vč. DPH (na Slovensku 1,60 €/min. vč. DPH), případně dle zveřejněného ceníku u platby kartou.

Všeobecné obchodní podmínky www.kartarkyplus.cz

obchodní společnosti Kartářky Plus s.r.o., se sídlem Krupka - Vrchoslav, Nádražní 111, PSČ 417 41, identifikační číslo 06726488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40897, ze dne 3. 1. 2018, pro zprostředkování služeb prostřednictvím internetové adresy www.kartarkyplus.cz.

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Kartářky Plus s.r.o., se sídlem Krupka - Vrchoslav, Nádražní 111, PSČ 417 41, identifikační číslo: 06726488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40897 (dále jen „poskytovatel služeb“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě spotřebitelské smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem služeb a jinou fyzickou osobou (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb. Služby jsou poskytovatelem zprostředkovány pomocí webové stránky umístěné na internetové adrese www.kartarkyplus.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní “).
  2. Internetový portál www.kartarkyplus.cz a veškerý zveřejněný obsah se v plné míře zabývá nabídkou poradenských služeb v oblasti ezoteriky a alternativních směrů prostřednictvím telefonních linek.
  3. Telefonní linka inzerovaná a propagovaná v rámci internetových stránek je telefonní číslo 906 420 300 a +420 222 701 428 (pro Českou republiku) a 0900 699 234 a +421 220 510 302 (pro Slovensko), jehož prostřednictvím jsou poskytovány poradenské služby.
  4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od poskytovatele služeb, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě provedené objednávky předplacených minut provedené na webové stránce může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může spotřebitel provádět objednávání služeb a nabíjení kreditu pro využívání těchto služeb (dále jen „uživatelský účet“). Spotřebitel nemůže provádět objednávání služeb bez registrace.
  2. Registrovaným uživatelem portálu kartarkyplus.cz se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splnila veškeré podmínky registrace na internetovém portálu.
  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem služeb považovány za správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  5. Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  7. Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Webové rozhraní portálu kartarkyplus.cz obsahuje informace o nabízených službách. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele služeb uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Před objednáním služeb vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Spotřebitel si v rámci formuláře vybere balíček služeb (tj. balíček kreditu, předplacených minut) a následně služby uhradí pomocí platební brány. Tento kredit může později využít k úhradě služeb portálu www.kartarkyplus.cz.
  3. Objednávku odešle spotřebitel poskytovateli služeb kliknutím na tlačítko „Přejít na platební bránu“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem služeb považovány za správné. Poskytovatel služeb neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).
  4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem služeb zasláno spotřebiteli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.
  5. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí spotřebitel sám.
 4. Cena služeb, způsoby platby a platební podmínky
  1. Cenu služeb spotřebitel hradí poskytovateli služeb bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému Comgate. Ceny služeb jsou na webových stránkách uvedeny v českých korunách, případně orientačně v EUR. Povolenými měnami transakce jsou české koruny (Kč).
  2. Cena služby je hrazena odečtením předplacených minut z Vašeho uživatelského účtu.
  3. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.
  4. Služby lze poskytnout pouze osobám starším 18 let.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Od smlouvy má spotřebitel právo odstoupit do 14 dní od jejího uzavření.
  2. Oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitel oznámí poskytovateli služeb e-mailem (kartarkyplus@gmail.com) či poštou (Kartářky Plus, s.r.o., Nádražní 111, Krupka – Vrchoslav, PSČ 417 41).
  3. Od smlouvy o poskytování služeb nelze odstoupit, pokud již služby byly poskytnuty, a to i částečně, před uplynutím 14denní lhůty.
 6. Práva z vadného plnění
  1. V případě vadného poskytnutí služby máte právo na bezplatnou náhradní službu či na přiměřenou slevu z ceny.
  2. Pro uplatnění reklamace kontaktuje spotřebitel poskytovatele služeb e-mailem (kartarkyplus@gmail.com), telefonicky (+420 608 442 530) či poštou (Kartářky Plus, s.r.o., Nádražní 111, Krupka – Vrchoslav, PSČ 417 41).
  3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byla poskytovateli služeb oznámena vada poskytnuté služby.
  4. Reklamace služeb je nutno uplatnit co nejdříve po zjištění vady.
  5. Doručené reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, zpravidla do 30 kalendářních dní.
  6. O výsledku reklamačního procesu kontaktuje poskytovatel služeb spotřebitele e-mailem či telefonicky.
  7. Vadným plněním se nepovažuje samotný obsah sdělení pracovníka poskytovatele (kartáře/kartářky) - věštecké služby.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel služeb prostřednictvím elektronické adresy kartarkyplus@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel služeb na elektronickou adresu spotřebitele.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line lze nalézt na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Poskytovatel služeb je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Svou informační povinnost vůči spotřebiteli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů spotřebitele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele služeb plní poskytovatel služeb prostřednictvím zvláštního dokumentu, umístěného na webových stránkách poskytovatele služeb.
 9. Cookies
  1. Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je transakci na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač spotřebitele, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. Doručování
  1. Spotřebiteli může být doručováno na jeho elektronickou adresu.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Krupce dne 23.8.2018